TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBike

InfoShip

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie


Tel.: +48 22 630 13 39 Fax: +48 22 630 13 95

http://www.mir.gov.pl/

sekretariatDL@mir.gov.pl

Zgodnie z art 19 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze do zadań Rady należy w szczególności: opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego; inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym; opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu; opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego; inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych; opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady, w tym na jej obsługę administracyjną. Natomiast organizację i tryb działania Rady określa regulamin, który ustalany jest po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu, przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzenia. Rada spośród swoich członków zwykłą większością głosów wybiera oprócz przewodniczącego także wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w tym planuje, organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady. Może również zwracać się o przygotowanie opinii do ekspertów w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym oraz zapraszać gości i ekspertów na posiedzenia Rady. Przewodniczący przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu coroczne sprawozdanie z prac Rady oraz przekazuje je do wiadomości Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych w planie pracy Rady lub nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek co najmniej połowy składu Rady. Rada wyraża swoje stanowisko w formie ocen lub opinii. Ustalenie stanowiska Rady dokonuje się w drodze uzgodnienia a w przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia jest niemożliwe, Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

Aktualizuj dane